Skip to main content

Privacy policy

Onze website, www.vinatic.nl, is voor een ieder vrij toegankelijk. U kunt daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, producten en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Alleen als u van bepaalde diensten gebruik wilt maken (zoals inschrijving op onze nieuwsbrief, aanmaken van een account voor makkelijker webwinkelen), wordt u gevraagd enkele persoonsgegevens op te geven. uw persoonlijke informatie zal door Vinatic Slijterij behandeld worden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Vinatic Slijterij via de website verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Slijterij & wijnhuis Zeewijck, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal alleen voor interne doeleinden verwerkt worden. Vinatic Slijterij geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Vinatic Slijterij persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Bij registratie om diensten te ontvangen verwerkt Vinatic Slijterij de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe producten, nieuwe diensten en evenementen van Vinatic Slijterij. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (service@vinatic.nl) of per brief melden aan Vinatic Slijterij.

Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website, verwerkt Vinatic Slijterij de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Vinatic Slijterij uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Vinatic Slijterij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Vinatic Slijterij over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Vinatic Slijterij verwijderd worden. U kunt zich daartoe wenden tot Vinatic Slijterij.

Gebruik van Cookies

De website van Vinatic Slijterij maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de de website. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en wachtwoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u gewaarschuwd wordt bij aanmaak van een cookie of verhindering van de aanmaak van een cookie.

PRIVACY VERKLARING

In het kader van de nieuwe AVG privacywet (ingang 25 mei 2018) is ieder bedrijf dat privacy-gevoelige informatie beheert c.q. verwerkt verplicht een privacyverklaring op te stellen. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke data Vinatic Slijterij beheert en verwerkt, met welk doel dit gebeurt en hoe deze data beveiligd is.

Onze gegevens:

Vinatic Slijterij

Wijkerbaan 4

1945 SE BEVERWIJK

+31 (0)251-247528

service@vinatic.nl

www.vinatic.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam: 34385929

Vinatic Slijterij verzamelt en beheert op verschillende manieren data en geeft in deze verklaring aan waar uw gegevens opgeslagen liggen, met welk doel we ze bewaren en welke rechten u hebt ten aanzien van uw privacy. Deze verklaring kan periodiek worden gewijzigd als er bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn of wanneer wij van provider zouden wisselen of een andere webshop aanbieder zouden kiezen.

Wij verzamelen:

Emailadressen

Dit om geïnteresseerden middels een nieuwsbrief periodiek op de hoogte te kunnen houden van alle nieuwe ontwikkelingen, uitnodigingen voor proeverijen en aanbiedingen.

“Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar service@vinatic.nl of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.”

Webshop/Site

Op onze webshop verzamelen we meer gegevens die noodzakelijk zijn om bestellingen correct te kunnen verzenden. Voornamelijk naam, adres, woonplaats en e-mail adres.

Tevens verzamelen we middels Google Analytics (anonieme) gegevens zodat we goed inzicht krijgen in het gebruik van onze site.

Wie beschikken over deze data?

Voor alle data geldt dat deze niet ter beschikking wordt gesteld aan derden. Vinatic Slijterij is de enige partij die over deze data beschikt en met deze data werkt.

Omdat vrijwel alle data elektronisch wordt beheerd staat de data op verschillende servers. De emailadressen voor de nieuwsbrief staan op servers bij google.com en bij piggy.nl. De websites wordt gehost bij sterketaal.nl. De webshop wordt gehost door WordPress.com.

Hoe lang bewaren wij de data?

Emailadressen voor het kunnen versturen van nieuwsbrieven bewaren we net zo lang totdat u besluit zich uit te schrijven.

De gegevens die we via de webshop binnenkrijgen worden eveneens minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar bewaard. Ook dit om uitvoering te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst.

De Google Analytics data blijft (anoniem) bewaard.

Uw rechten

Recht op inzage: wij sturen u een overzicht van de data die we beheren als u daar om vraagt.

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt dan passen wij die aan wanneer daar door u om gevraagd wordt.

Recht op het indienen van een klacht: Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan kan dat via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht: Als u wilt dat jouw gegevens worden overgedragen aan een andere partij, dan dragen we deze over na ontvangst van uw verzoek daartoe.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: op uw verzoek stoppen we met het gebruiken van uw gegevens.

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens worden vastgelegd? Dan wissen we op uw verzoek uw data.

Verplichte Gegevens

De beperkte hoeveelheid data die we van u vragen is noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van onze diensten (nieuwsbrief, verzenden producten en betalingsverkeer). In de webshop zijn de velden die verplicht zijn in te vullen gemarkeerd.

Beveiliging

De data die we van je beheren wordt op verschillende manieren beveiligd.

De webshop-data wordt beheerd bij WordPress.com. Op de site van WordPress wordt uitgebreid ingegaan op de wijze van beveiliging.

Een bezoek aan onze website wordt voor u beveiligd door een SSL-certificaat. Dat zorgt ervoor dat uw verbinding met com privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.